ALGEMENE VOORWAARDEN ERECTIONPILLS.STORE

Artikel 1 - Definities 

 1. Kamagra Webshop, gevestigd te Amsterdam,  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8 - Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9 - Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10 - Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 - Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16 - Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom 

 1. Kamagra Webshop behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamagra Webshop (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kamagra Webshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kamagra Webshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kamagra Webshop is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

TERMS AND CONDITIONS ERECTIONPILLS.STORE

Article 1 - Definitions

 1. Kamagra Webshop, established in Amsterdam, the Netherlands, with the Chamber of Commerce is referred to in these general terms and conditions as the Seller.
 2. The other party to the agreement of the Seller shall be referred to in these General Terms and Conditions as the Buyer.
 3. The parties are the seller and the buyer together.
 4. The agreement means the contract of sale between the parties.

Article 2 - Applicability of General Terms and Conditions

 1. These conditions apply to all quotations, offers, agreements and deliveries of services or goods by or on behalf of the Seller.
 2. Deviations from these terms and conditions are only possible if this has been explicitly agreed in writing by the parties.

Article 3 - Payment

 1. The full purchase price is always paid directly in the webshop. In some cases, a deposit is expected for reservations. In this case, the buyer will receive proof of the reservation and the advance payment.
 2. If the Buyer does not pay on time, he shall be in default. If the Buyer remains in default, the Seller shall be entitled to suspend its obligations until the Buyer has fulfilled its payment obligation.
 3. If the purchaser remains in default, the seller shall proceed to collect the amounts owed. The costs related to such collection shall be borne by the purchaser. These collection costs are calculated on the basis of the Decree on compensation for extrajudicial collection costs (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
 4. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the Buyer, the Seller's claims against the Buyer shall become immediately due and payable.
 5. If the purchaser refuses to cooperate with the seller in carrying out the order, he shall still be obliged to pay the agreed price to the seller.

Article 4 - Offers, quotations and price

 1. Offers are without obligation, unless a period for acceptance is specified in the offer. If the offer is not accepted within that period, the offer expires.
 2. Delivery times in offers are indicative and, if exceeded, do not entitle the buyer to dissolution or damages, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
 3. Offers and quotations do not automatically apply to repeat orders. The parties must agree to this explicitly and in writing.
 4. The price stated on offers, quotations and invoices shall consist of the purchase price including the VAT due and any other government levies.

Article 5 - Right of withdrawal

 1. After receiving the order, the consumer has the right to dissolve the agreement within 14 days without giving reasons (right of withdrawal). The period begins when the (complete) order is received by the consumer.
 2. There is no right of withdrawal if the products have been custom-made according to his specifications or only have a short shelf life.
 3. The consumer may use a withdrawal form provided by the seller. The seller is obliged to make this available to the purchaser immediately after the purchaser's request.
 4. During the cooling-off period, the consumer will treat the product and its packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to judge whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the unused and undamaged product with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original shipping packaging to the seller, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

Article 6 - Amendment of the Agreement

 1. If, during the execution of the agreement, it appears that for a proper execution of the assignment it is necessary to change or supplement the activities to be performed, the parties shall adapt the agreement accordingly in good time and in mutual consultation.
 2. If the parties agree that the agreement is to be amended or supplemented, this may influence the time of completion of the execution. The seller shall inform the purchaser of this as soon as possible.
 3. If the amendment of or addition to the Agreement has financial and/or qualitative consequences, Seller shall inform Buyer thereof in writing in advance.
 4. If the parties have agreed a fixed price, the Seller shall indicate the extent to which the amendment or supplement to the Agreement will result in an increase in that price.
 5. Contrary to the provisions of the third paragraph of this article, the Seller cannot charge additional costs if the change or supplement is the result of circumstances that can be attributed to him.

Article 7 - Completion and transfer of risk

 1. As soon as the purchased goods are received by the buyer, the risk passes from the seller to the buyer.

Article 8 - Investigations and complaints

 1. The purchaser shall be obliged to inspect the goods delivered or have them inspected at the time of delivery or transfer, but in any case within as short a period as possible. In doing so, the purchaser shall examine whether the quality and quantity of the goods delivered corresponds to what the parties have agreed, or at least whether the quality and quantity meet the requirements applicable to them in normal (commercial) dealings.
 2. Complaints concerning damage, shortages or loss of delivered goods must be submitted in writing to the seller within 10 working days after the day of delivery of the goods by the buyer.
 3. If the complaint is declared well-founded within the set period, the Seller is entitled either to repair or redeliver, or to refrain from delivering and to send the Buyer a credit note for that part of the purchase price.
 4. Minor and/or industry standard deviations and differences in quality, quantity, size or finish cannot be held against the Seller.
 5. Complaints concerning a particular product do not affect other products or parts of the same agreement.
 6. No complaints will be accepted after the goods have been processed by the purchaser.

Article 9 - Samples and models

 1. If a sample or model has been shown or provided to the purchaser, it is assumed to have been provided only as an indication, without the item to be delivered having to correspond to it. This shall not be the case if the parties have explicitly agreed that the good to be delivered shall correspond to it.
 2. In contracts relating to immovable property, the indication of surface area or other dimensions and indications shall also be presumed to be intended merely as an indication, without the property to be supplied having to correspond to them.

Article 10 - Delivery

 1. Delivery is "ex works/store/warehouse". This means that all costs are for the buyer.
 2. The Buyer shall be obliged to accept the goods at the time that the Seller delivers them or has them delivered to him, or at the time that these goods are made available to him in accordance with the agreement.
 3. If the purchaser refuses to take delivery or fails to provide information or instructions necessary for the delivery, the seller shall be entitled to store the goods at the purchaser's expense and risk.
 4. If the goods are delivered, the Seller shall be entitled to charge any delivery costs.
 5. If the Seller requires information from the Buyer for the performance of the Agreement, the delivery period shall commence after the Buyer has made this information available to the Seller.
 6. A delivery period given by the seller is indicative. It is never a deadline. If the term is exceeded, the buyer must give the seller written notice of default.
 7. The Seller shall be entitled to deliver the goods in parts, unless the parties have agreed otherwise in writing or if the partial delivery has no independent value. In the event of delivery in parts, the Seller shall be entitled to invoice these parts separately.

Article 11 - Force majeure

 1. If the Seller is unable to fulfil its obligations under the Agreement, or is unable to do so on time or properly, due to force majeure, it shall not be liable for any damage suffered by the Buyer.
 2. Force majeure shall in any case be understood to mean any circumstance which the Seller could not take into account at the time of concluding the Agreement and as a result of which the normal performance of the Agreement cannot reasonably be required by the Buyer, such as illness, war or threat of war, civil war and riots, acts of war, sabotage, terrorism, energy failure, flooding, earthquake, fire, sit-down strikes, workers' exclusion, amended government measures, transport difficulties, and other disruptions in the Seller's business.
 3. Furthermore, the parties shall understand force majeure to mean the circumstance that suppliers on whom the seller depends for the execution of the agreement do not fulfil their contractual obligations vis-à-vis the seller, unless the seller can be blamed for this.
 4. If a situation as referred to above arises as a result of which the Seller is unable to meet its obligations towards the Buyer, those obligations shall be suspended for as long as the Seller is unable to meet its obligations. If the situation referred to in the previous sentence has lasted 30 calendar days, the parties shall be entitled to dissolve the agreement in writing in full or in part.
 5. If the force majeure lasts longer than three months, the buyer is entitled to dissolve the contract with immediate effect. Dissolution can only be done by registered letter.

Article 12 - Transfer of rights

 1. Rights of a party from this agreement cannot be transferred without the prior written consent of the other party. This provision shall be deemed to be a clause having effect under property law as referred to in Section 3:83(2) of the Dutch Civil Code.

Article 13 - Retention of title and right of retention

 1. The goods present at the Seller's premises and delivered goods and parts shall remain the property of the Seller until the Buyer has paid the entire agreed price. Until that time, the Seller may invoke its retention of title and take back the goods.
 2. If the agreed amounts to be paid in advance are not paid or not paid on time, the Seller shall be entitled to suspend work until the agreed part is paid. This shall be regarded as default on the part of the creditor. In that case, late delivery cannot be held against the Seller.
 3. The Seller is not authorised to pledge or otherwise encumber the goods falling under its retention of title.
 4. The seller undertakes to insure the goods delivered to the buyer under retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy available for inspection on demand.
 5. If goods have not yet been delivered, but the agreed advance payment or price has not been made in accordance with the agreement, the Seller has the right of retention. The goods shall then not be delivered until the Buyer has paid in full and in accordance with the agreement.
 6. In the event of purchaser's liquidation, insolvency or suspension of payment, the purchaser's obligations shall become immediately due and payable.

Article 14 - Liability

 1. Any liability for damage arising from or related to the execution of an agreement shall always be limited to the amount paid out in the relevant case by the liability insurance policy or policies taken out. This amount shall be increased by the amount of the excess under the relevant policy.
 2. The Seller's liability for damage resulting from intent or deliberate recklessness on the part of the Seller or its executive employees is not excluded.

Article 15 - Duty to complain

 1. Buyer is obliged to immediately report complaints about the work performed to Seller. The complaint shall contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the Seller is able to respond adequately.
 2. If a complaint is justified, the Seller is obliged to repair and possibly replace the goods.

Article 16 - Guarantees

 1. If warranties are included in the agreement, the following applies. The Seller warrants that the goods sold are in conformity with the contract, that they will function without defects and that they are suitable for the use which the Buyer intends to make of them. This guarantee applies for a period of two calendar years after receipt of the goods sold by the buyer.
 2. The aforementioned guarantee is intended to create a risk distribution between the Seller and the Buyer such that the consequences of a breach of a guarantee are always fully at the expense and risk of the Seller and that the Seller can never invoke Section 6:75 of the Dutch Civil Code with regard to a breach of a guarantee. The provisions of the previous sentence also apply if the Buyer was aware, or could have been aware, of the breach by conducting an investigation.
 3. The aforementioned guarantee does not apply if the defect has arisen as a result of injudicious or improper use or if - without permission - the buyer or third parties have made changes or tried to make changes or have used the purchased item for purposes for which it is not intended.
 4. If the guarantee provided by the Seller relates to a good produced by a third party, the guarantee is limited to the guarantee provided by that producer.

Article 17 - Intellectual property

 1. Kamagra Webshop shall retain all intellectual property rights (including copyright, patent rights, trademark rights, design rights, etc.) in respect of all products, designs, drawings, writings, data carriers or other information, quotations, images, sketches, models, etc., unless the parties have agreed otherwise in writing.
 2. The customer may not copy, show and/or make available to third parties or otherwise use said intellectual property rights without the prior written consent of Kamagra Webshop.

Article 18 - Amendment of general terms and conditions

 1. Kamagra Webshop is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.
 2. Changes of minor importance can be made at any time.
 3. Kamagra Webshop will discuss major changes to the content with the customer beforehand where possible.
 4. Consumers are entitled to terminate the contract in the event of a substantial change in the general terms and conditions.

Article 19 - Applicable law and competent court

 1. Any agreement between the parties shall be governed exclusively by Dutch law.
 2. The Dutch court in the district where Kamagra Webshop is located has exclusive jurisdiction to hear any disputes between the parties, unless the law imperatively provides otherwise.
 3. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 4. If one or more provisions of these general terms and conditions are deemed unreasonably onerous in legal proceedings, the other provisions shall remain in full force.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ERECTIONPILLS.STORE

Artikel 1 – Begriffsbestimmungen

 1. Kamagra Webshop, mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, wird in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen als Verkäufer bezeichnet.
 2. Die Gegenpartei des Verkäufers wird in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Käufer bezeichnet.
 3. Die Parteien sind der Verkäufer und der Käufer gemeinsam.
 4. Unter dem Vertrag ist der Kaufvertrag zwischen den Parteien zu verstehen.

Artikel 2 – Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

 1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, Offerten, Verträge und Lieferungen von Dienstleistungen oder Waren durch oder im Namen des Verkäufers.
 2. Ein Abweichen von diesen Bedingungen ist nur möglich, wenn dies von den Parteien ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde.

Artikel 3 – Zahlung

 1. Der volle Kaufpreis wird immer sofort im Webshop bezahlt. In einigen Fällen wird für Reservierungen eine Anzahlung erwartet. In diesem Fall erhält der Käufer einen Nachweis über die Reservierung und die Vorauszahlung.
 2. Zahlt der Käufer nicht pünktlich, gerät er in Verzug. Bleibt der Käufer in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt seine Verpflichtungen auszusetzen, bis der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist.
 3. Bleibt der Käufer in Verzug, wird der Verkäufer die Forderung eintreiben. Die Kosten für eine solche Abholung gehen zu Lasten des Käufers. Diese Inkassokosten werden auf der Grundlage des Erlasses über die Entschädigung für außergerichtliche Inkassokosten berechnet.
 4. Im Falle der Liquidation, des Konkurses, der Pfändung oder des Zahlungsaufschubs des Käufers werden die Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer sofort fällig.
 5. Weigert sich der Käufer, an der Ausführung des Auftrags durch den Verkäufer mitzuwirken, so ist er dennoch verpflichtet dem Verkäufer den vereinbarten Preis zu zahlen.

Artikel 4 – Angebote, Offerten und Preise

 1. Angebote sind freibleibend, es sei denn, das Angebot enthält eine Frist zur Annahme. Wird das Angebot nicht innerhalb dieser Frist angenommen, verfällt es.
 2. Die in den Angeboten angegebenen Lieferfristen sind Richtwerte und berechtigen den Käufer bei Überschreitung nicht zur Auflösung oder Entschädigung, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart.
 3. Die Angebote und Kostenvoranschläge gelten nicht automatisch für Nachbestellungen. Die Parteien müssen dies ausdrücklich und schriftlich vereinbaren.
 4. Der in den Angeboten, Offerten und Rechnungen genannte Preis besteht aus dem Kaufpreis einschließlich der fälligen Mehrwertsteuer und sonstiger staatlicher Abgaben.

Artikel 5 – Recht auf Widerruf

 1. Nach Erhalt der Bestellung hat der Verbraucher das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen aufzulösen (Widerrufsrecht). Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt des Eingangs der (vollständigen) Bestellung beim Verbraucher.
 2. Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die Produkte nach den Spezifikationen des Verbrauchers angefertigt wurden oder nur eine kurze Haltbarkeitsdauer haben.
 3. Der Verbraucher kann ein Widerrufsformular des Verkäufers verwenden. Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, diese dem Verbraucher unverzüglich nach dessen Anfrage zur Verfügung zu stellen.
 4. Während der Abkühlungsphase wird der Verbraucher das Produkt und seine Verpackung sorgfältig behandeln. Er wird das Produkt nur in dem Maße auspacken oder benutzen, wie es notwendig ist, um beurteilen zu können, ob er das Produkt behalten möchte. Macht er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er das unbenutzte und unbeschädigte Produkt mit sämtlichem mitgeliefertem Zubehör und – soweit zumutbar – in der Originalversandverpackung an den Verkäufer zurückzusenden, und zwar nach den vom Unternehmer erteilten angemessenen und eindeutigen Anweisungen.

Artikel 6 – Änderung der Vereinbarung

 1. Stellt sich während der Ausführung der Vereinbarung heraus, dass es für eine ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags notwendig ist, die auszuführenden Tätigkeiten zu ändern oder zu ergänzen, so ändern die Parteien rechtzeitig und in gegenseitiger Abstimmung die Vereinbarung entsprechend.
 2. Wenn die Parteien vereinbaren, dass die Vereinbarung geändert oder ergänzt wird, kann dies den Zeitpunkt des Abschlusses der Ausführung beeinflussen. Der Verkäufer informiert den Käufer so schnell wie möglich darüber.
 3. Hat die Änderung oder Ergänzung des Vertrages finanzielle und/oder qualitative Auswirkungen, so informiert der Verkäufer den Käufer vorab schriftlich darüber.
 4. Haben die Parteien einen Festpreis vereinbart, so hat der Verkäufer in diesem Zusammenhang anzugeben, inwieweit die Änderung oder Ergänzung des Vertrages zu einer Erhöhung dieses Preises führt.
 5. Abweichend von den Bestimmungen des dritten Absatzes dieses Artikels kann der Verkäufer keine zusätzlichen Kosten in Rechnung stellen, wenn die Änderung oder Ergänzung auf Umstände zurückzuführen ist, die ihm zuzurechnen sind.

Artikel 7 – Fertigstellung und Gefahrübergang

 1. Sobald der Käufer die gekaufte Ware in Besitz nimmt, geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Artikel 8 – Prüfung und Beschwerden

 1. Der Käufer ist verpflichtet die gelieferten Waren zum Zeitpunkt der Lieferung, in jedem Fall aber innerhalb einer möglichst kurzen Frist, zu prüfen oder prüfen zu lassen. Dabei hat der Käufer zu prüfen, ob die gelieferte Ware in Qualität und Quantität dem entspricht, was die Parteien vereinbart haben, oder ob sie zumindest in Qualität und Quantität den Anforderungen entspricht, die im normalen (Geschäfts-)Verkehr an sie gestellt werden.
 2. Beschwerden über Beschädigungen, Fehlmengen oder Verlust der gelieferten Waren müssen dem Verkäufer innerhalb von 10 Werktagen nach dem Datum der Lieferung der Waren durch den Käufer schriftlich mitgeteilt werden.
 3. Wird die Beanstandung innerhalb der vorgeschriebenen Frist für begründet erklärt, ist der Verkäufer berechtigt, entweder nachzubessern oder neu zu liefern oder von der Lieferung abzusehen und dem Käufer eine Gutschrift über den entsprechenden Teil des Kaufpreises zu erteilen.
 4. Geringfügige und/oder branchenübliche Abweichungen sowie Unterschiede in Qualität, Menge, Größe oder Ausführung können dem Verkäufer nicht angelastet werden.
 5. Reklamationen, die ein bestimmtes Produkt betreffen, wirken sich nicht auf andere Produkte oder Teile desselben Vertrags aus.
 6. Reklamationen sind ausgeschlossen, nachdem die Ware im Betrieb des Käufers bearbeitet wurde.

Artikel 9 – Muster und Modelle

 1. Wurde dem Käufer ein Muster oder Modell gezeigt oder zur Verfügung gestellt, so wird davon ausgegangen, dass es nur als Anhaltspunkt diente, ohne dass die zu liefernde Ware ihm unbedingt entsprechen muss. Dies ist nicht der Fall, wenn die Parteien ausdrücklich vereinbart haben, dass der Liefergegenstand diesem entsprechen soll.
 2. Bei Verträgen, die sich auf unbewegliche Sachen beziehen, wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Fläche oder andere Maße und Angaben nur als Anhaltspunkt angegeben wurden, ohne dass der zu liefernde Gegenstand ihnen entsprechen muss.

Artikel 10 – Lieferung

 1. Die Lieferung erfolgt “ab Fabrik/Geschäft/Lagerhaus”. Dies bedeutet, dass alle Kosten für den Käufer anfallen.
 2. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren in dem Moment abzunehmen, in dem der Verkäufer sie ihm liefert oder liefern lässt oder in dem diese Waren ihm vertragsgemäß zur Verfügung gestellt werden.
 3. Verweigert der Käufer die Annahme der Ware oder unterlässt er es, die für die Lieferung erforderlichen Informationen oder Anweisungen zu erteilen, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern.
 4. Wird die Ware geliefert, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferkosten in Rechnung zu stellen.
 5. Wenn der Verkäufer für die Ausführung des Vertrags Informationen vom Käufer benötigt, beginnt die Lieferfrist, nachdem der Käufer dem Verkäufer diese Informationen zur Verfügung gestellt hat.
 6. Die vom Verkäufer angegebene Lieferfrist ist ein Richtwert. Es ist nie eine Deadline. Bei Überschreitung der Frist muss der Käufer den Verkäufer schriftlich in Verzug setzen.
 7. Der Verkäufer ist berechtigt die Ware in Teilen zu liefern, es sei denn, die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart oder wenn die Teillieferung keinen eigenständigen Wert hat. Bei Lieferung in Teilen ist der Verkäufer berechtigt, diese Teile gesondert in Rechnung zu stellen.

Artikel 11 – Höhere Gewalt

 1. Kann der Verkäufer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen, so haftet er nicht für Schäden die dem Käufer entstehen.
 2. Unter höherer Gewalt ist in jedem Fall jeder Umstand zu verstehen, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht berücksichtigen konnte und aufgrund dessen die normale Erfüllung des Vertrags vom Käufer vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, wie z. B. Krankheit, Krieg oder Kriegsgefahr, Bürgerkrieg und Unruhen, Kriegshandlungen, Sabotage, Terrorismus, Energieausfall, Überschwemmungen, Erdbeben, Feuer, Sitzstreiks, Ausschluss der Arbeitnehmer, geänderte staatliche Maßnahmen, Transportschwierigkeiten und andere Störungen im Betrieb des Verkäufers.
 3. Unter höherer Gewalt verstehen die Parteien auch den Umstand, dass Lieferanten, von denen der Verkäufer bei der Ausführung des Vertrags abhängig ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht erfüllen, es sei denn, dies ist dem Verkäufer zuzurechnen.
 4. Tritt eine der oben genannten Situationen ein, aufgrund derer der Verkäufer seine Verpflichtungen gegenüber dem Käufer nicht erfüllen kann, so werden diese Verpflichtungen ausgesetzt, solange der Verkäufer nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Hat die im vorstehenden Satz genannte Situation 30 Kalendertage gedauert, so sind die Parteien berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise schriftlich aufzulösen.
 5. Dauert die höhere Gewalt länger als drei Monate an, ist der Käufer berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Die Auflösung kann nur durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Artikel 12 – Übertragung von Rechten

 1. Die Rechte einer Partei aus diesem Vertrag können nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei übertragen werden. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine vermögensrechtliche Klausel im Sinne von Artikel 3:83 Absatz 2 des Zivilgesetzbuchs (NL).

Artikel 13 – Eigentumsvorbehalt und Zurückbehaltungsrecht

 1. Die beim Verkäufer vorhandenen Waren sowie die gelieferten Waren und Teile bleiben Eigentum des Verkäufers, bis der Käufer den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt kann sich der Verkäufer auf seinen Eigentumsvorbehalt berufen und die Ware zurücknehmen.
 2. Werden die vereinbarten, im Voraus zu zahlenden Beträge nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Verkäufer berechtigt, die Arbeiten auszusetzen, bis der vereinbarte Teil gezahlt ist. Dies wird als Verzug des Unterhaltsberechtigten angesehen. In diesem Fall kann eine verspätete Lieferung dem Verkäufer nicht angelastet werden.
 3. Der Verkäufer ist nicht berechtigt, die unter seinem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verpfänden oder anderweitig zu belasten.
 4. Der Verkäufer verpflichtet sich, die unter seinem Eigentumsvorbehalt an den Käufer gelieferte Ware zu versichern und gegen Feuer-, Explosions- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl versichert zu halten und die Police auf Verlangen zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.
 5. Wenn die Ware noch nicht geliefert, aber die vereinbarte Vorauszahlung oder der Preis nicht wie vereinbart gezahlt wurde, steht dem Verkäufer ein Zurückbehaltungsrecht zu. Die Waren werden dann erst geliefert, wenn der Käufer vollständig und vertragsgemäß gezahlt hat.
 6. Im Falle der Liquidation, der Zahlungsunfähigkeit oder des Zahlungsaufschubs des Käufers werden die Verpflichtungen des Käufers sofort fällig und zahlbar.

Artikel 14 – Haftung

 1. Die Haftung für Schäden, die sich aus der Ausführung eines Vertrags ergeben oder damit zusammenhängen, ist stets auf den Betrag begrenzt, der im betreffenden Fall von der oder den abgeschlossenen Haftpflichtversicherung(en) gezahlt wird. Dieser Betrag erhöht sich um den Betrag der Selbstbeteiligung in der betreffenden Police.
 2. Die Haftung des Verkäufers für Schäden, die auf Vorsatz oder bewusster Fahrlässigkeit des Verkäufers oder seiner leitenden Angestellten beruhen, ist nicht ausgeschlossen.

Artikel 15 – Pflicht zur Beschwerde

 1. Der Käufer ist verpflichtet, Beanstandungen an den ausgeführten Arbeiten unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen. Die Beschwerde muss eine möglichst genaue Beschreibung des Mangels enthalten, damit der Verkäufer angemessen reagieren kann.
 2. Bei einer begründeten Reklamation ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zu reparieren und gegebenenfalls zu ersetzen.

Artikel 16 – Garantien

 1. Enthält der Vertrag Garantien, so gilt Folgendes. Der Verkäufer garantiert, dass die verkauften Waren vertragsgemäß sind, dass sie ohne Mängel funktionieren und dass sie für die vom Käufer beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren nach Erhalt der verkauften Waren durch den Käufer.
 2. Die vorgenannte Garantie soll eine Risikoverteilung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer schaffen, so dass die Folgen einer Garantieverletzung immer vollständig zu Lasten und auf Risiko des Verkäufers gehen und der Verkäufer sich bei einer Garantieverletzung niemals auf Artikel 6:75 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches berufen kann. Die Bestimmungen des vorigen Satzes gelten auch, wenn der Käufer den Verstoß kannte oder durch Nachforschungen hätte kennen können.
 3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Mangel durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden ist oder wenn der Käufer oder Dritte ohne Genehmigung Änderungen vorgenommen oder versucht haben, Änderungen vorzunehmen oder die gekaufte Ware für Zwecke verwendet haben, für die sie nicht bestimmt ist.
 4. Bezieht sich die vom Verkäufer geleistete Garantie auf eine von einem Dritten hergestellte Ware, so beschränkt sich die Garantie auf die von diesem Hersteller geleistete Garantie.

Artikel 17 – Geistiges Eigentum

 1. Kamagra Webshop behält alle geistigen Eigentumsrechte (einschließlich Urheberrecht, Patentrechte, Markenrechte, Zeichnungs- und Modellrechte usw.) an allen Produkten, Entwürfen, Zeichnungen, Schriften, Datenträgern oder anderen Informationen, Zitaten, Bildern, Skizzen, Modellen usw., es sei denn, die Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart.
 2. Der Kunde darf diese geistigen Eigentumsrechte ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Kamagra Webshop nicht kopieren, zeigen und/oder Dritten zur Verfügung stellen oder in anderer Weise nutzen.

Artikel 18 – Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

 1. Kamagra Webshop ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen.
 2. Änderungen von geringerer Bedeutung können jederzeit vorgenommen werden.
 3. Wenn möglich, wird Kamagra Webshop größere Änderungen mit dem Kunden im Voraus besprechen.
 4. Der Verbraucher hat das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen wesentlich ändern.

Artikel 19 – Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

 1. Jede Vereinbarung zwischen den Parteien unterliegt ausschließlich dem niederländischen Recht.
 2. Das niederländische Gericht in dem Bezirk, in dem Kamagra Webshop seinen Sitz hat, ist ausschließlich für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Parteien zuständig, es sei denn, das Gesetz schreibt zwingend etwas anderes vor.
 3. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens ist ausgeschlossen.
 4. Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen in einem Gerichtsverfahren als unangemessen belastend erweisen, so bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ERECTIONPILLS.STORE

Artículo 1 - Definiciones 

 1. Kamagra Webshop, con domicilio social en Ámsterdam, se denomina en estas condiciones generales como el Vendedor.  
 2. La otra parte del vendedor se denomina en estas condiciones generales comprador.  
 3. Las partes son el Vendedor y el Comprador conjuntamente.  
 4. Se entiende por acuerdo el convenio de compra entre las partes.

Artículo 2 - Aplicabilidad de los términos y condiciones generales

 1. Estas condiciones se aplican a todos los presupuestos, ofertas, acuerdos y entregas de servicios o bienes realizados por el Vendedor o en su nombre.
 2. La desviación de estos términos y condiciones solo es posible si las partes lo han acordado expresamente por escrito.

Artículo 3 - Pago

 1. El precio total de compra siempre se paga inmediatamente en la tienda web. Al hacer reservas, en algunos casos se espera un depósito. En ese caso, el comprador recibirá un comprobante de la reserva y el pago por adelantado.
 2. Si el comprador no paga a tiempo, está en mora. Si el comprador permanece en mora, el vendedor tiene derecho a suspender las obligaciones hasta que el comprador haya cumplido con su obligación de pago.
 3. Si el comprador permanece en mora, el vendedor procederá al cobro. Los costes relacionados con dicha recogida correrán a cargo del comprador. Estos costes de recaudación se calculan sobre la base del Decreto de indemnización por costes de recaudación extrajudicial.
 4. En caso de liquidación, quiebra, embargo o suspensión de pago del comprador, las reclamaciones del vendedor contra el comprador vencen y son pagaderas de inmediato.
 5. Si el comprador se niega a cooperar con la ejecución del pedido por parte del vendedor, sigue estando obligado a pagar el precio acordado al vendedor.

Artículo 4 - Ofertas, cotizaciones y precio

 1. Las ofertas son sin compromiso, a menos que se establezca un plazo de aceptación en la oferta. Si la oferta no es aceptada dentro de ese plazo, la oferta caducará.
 2. Los plazos de entrega en las cotizaciones son orientativos y, en caso de superarse, no dan derecho al comprador a disolución o indemnización, salvo que las partes hayan acordado expresamente por escrito lo contrario.
 3. Las ofertas y cotizaciones no se aplican automáticamente a los pedidos repetidos. Las partes deben acordar esto expresamente y por escrito.
 4. El precio indicado en las ofertas, cotizaciones y facturas consiste en el precio de compra, incluido el IVA adeudado y cualquier otro gravamen gubernamental.

Artículo 5 - Derecho de desistimiento

 1. Después de recibir el pedido, el consumidor tiene derecho a disolver el acuerdo dentro de los 14 días sin indicar los motivos (derecho de desistimiento). El plazo comienza a correr desde el momento en que el consumidor recibe el pedido (completo).
 2. No existe derecho de desistimiento si los productos se fabrican a medida según sus especificaciones o tienen una vida útil corta.
 3. El consumidor puede utilizar un formulario de desistimiento del vendedor. El vendedor está obligado a ponerlo a disposición del comprador inmediatamente después de la solicitud del comprador.
 4. Durante el período de reflexión, el consumidor manipulará el producto y el embalaje con cuidado. Solo desempacará o usará el producto en la medida necesaria para evaluar si desea conservar el producto. Si hace uso de su derecho de desistimiento, devolverá el producto sin usar y sin daños con todos los accesorios suministrados y, si es razonablemente posible, en el embalaje de envío original al vendedor, de acuerdo con las instrucciones razonables y claras proporcionadas por el empresario.

Artículo 6 - Modificación del acuerdo

 1. Si durante la ejecución del acuerdo parece que es necesario para la ejecución adecuada de la asignación cambiar o complementar el trabajo a realizar, las partes ajustarán el acuerdo en consecuencia de manera oportuna y en consulta mutua.
 2. Si las partes acuerdan que el acuerdo será enmendado o complementado, el tiempo de finalización de la ejecución puede verse afectado. El vendedor informará al comprador de esto lo antes posible.
 3. Si la enmienda o adición al acuerdo tiene consecuencias financieras y / o cualitativas, el vendedor informará al comprador de esto con anticipación por escrito.
 4. Si las partes han acordado un precio fijo, el vendedor indicará en qué medida la modificación o complemento del contrato dará lugar a que se supere este precio.
 5. Contrariamente a lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo, el vendedor no puede cobrar costes adicionales si el cambio o adición es consecuencia de circunstancias que le puedan imputar.

Artículo 7 - Entrega y transferencia de riesgo

 1. Tan pronto como el comprador haya recibido el artículo comprado, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Artículo 8 - Investigación y denuncias

 1. El comprador está obligado a inspeccionar la mercancía entregada en el momento de la entrega, pero en cualquier caso dentro del plazo más breve posible. Al hacerlo, el comprador debe investigar si la calidad y cantidad de los bienes entregados corresponden a lo acordado por las partes, o al menos si la calidad y cantidad cumplen con los requisitos que se aplican en el tráfico normal (comercial).
 2. Las quejas relacionadas con daños, faltantes o pérdida de los bienes entregados deben presentarse por escrito al vendedor dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los bienes.
 3. Si se determina que la queja está bien fundada dentro del período estipulado, el vendedor tiene derecho a reparar o entregar nuevamente, o abstenerse de realizar la entrega y enviar al comprador una nota de crédito por esa parte del precio de compra.
 4. Las desviaciones menores y / o estándar de la industria y las diferencias en calidad, número, tamaño o acabado no se pueden invocar contra el vendedor.
 5. Las quejas con respecto a un determinado producto no afectan a otros productos o partes pertenecientes al mismo acuerdo.
 6. Una vez que el comprador haya procesado la mercancía, no se aceptarán más reclamaciones.

Artículo 9 - Muestras y modelos

 1. Si se ha mostrado o facilitado al comprador una muestra o modelo, se presume que ha sido facilitado únicamente a título indicativo, sin que el artículo a entregar tenga que cumplir con este. Esto es diferente si las partes han acordado expresamente que el artículo a entregar corresponderá a este.
 2. En el caso de contratos relacionados con bienes inmuebles, se presume también que la mención de la superficie u otras dimensiones e indicaciones solo tiene la intención de ser indicativa, sin que el bien a entregar tenga que corresponder a ello.

Artículo 10 - Entrega

 1. La entrega se realiza "franco fábrica / tienda / almacén". Esto significa que todos los costos corren por cuenta del comprador.
 2. El comprador está obligado a recibir la mercancía en el momento en que el vendedor se las entregue o se las haga llegar, o en el momento en que estas mercancías se le pongan a su disposición de conformidad con el contrato.
 3. Si el comprador se niega a aceptar o es negligente al proporcionar información o instrucciones que son necesarias para la entrega, el vendedor tiene derecho a almacenar el artículo por cuenta y riesgo del comprador.
 4. Si se entregan las mercancías, el vendedor tiene derecho a cobrar los gastos de envío.
 5. Si el vendedor necesita información del comprador para la ejecución del contrato, el plazo de entrega comenzará después de que el comprador haya puesto esta información a disposición del vendedor.
 6. Un plazo de entrega especificado por el vendedor es indicativo. Esta nunca es una fecha límite. Si se excede el plazo, el comprador debe dar al vendedor una notificación de incumplimiento por escrito.
 7. El vendedor tiene derecho a entregar la mercancía en partes, a menos que las partes hayan acordado lo contrario por escrito o si la entrega parcial no tiene un valor independiente. En caso de entrega de piezas, el vendedor tiene derecho a facturar estas piezas por separado.

Artículo 11 - Fuerza mayor

 1. Si el vendedor no puede, no cumple a tiempo o no cumple adecuadamente con sus obligaciones en virtud del contrato debido a fuerza mayor, no es responsable de los daños sufridos por el comprador.
 2. Por fuerza mayor, las partes entienden en cualquier caso cualquier circunstancia que el vendedor no haya podido tener en cuenta en el momento de celebrar el contrato y como consecuencia de la cual el comprador no pueda exigir razonablemente la ejecución normal del contrato, como enfermedad, guerra o peligro de guerra, guerra civil y disturbios, abuso sexual, sabotaje, terrorismo, corte de energía, inundación, terremoto, incendio, ocupación comercial, huelgas, cierre de trabajadores, cambio de medidas gubernamentales, dificultades de transporte y otras perturbaciones en el negocio del vendedor .
 3. Además, por fuerza mayor, las partes entienden la circunstancia de que las empresas proveedoras de las que depende el vendedor para la ejecución del contrato no cumplen con las obligaciones contractuales con el vendedor, salvo que se pueda culpar al vendedor de ello.
 4. Si surge una situación como la mencionada anteriormente como resultado de la cual el vendedor no puede cumplir con sus obligaciones para con el comprador, esas obligaciones se suspenderán mientras el vendedor no pueda cumplir con sus obligaciones. Si la situación a que se refiere la frase anterior ha durado 30 días naturales, las partes tienen derecho a disolver el contrato por escrito, total o parcialmente.
 5. Si la fuerza mayor dura más de tres meses, el comprador tiene derecho a disolver el contrato con efecto inmediato. La disolución solo se puede realizar mediante carta certificada.

Artículo 12 - Transferencia de derechos

 1. Los derechos de cualquier parte en virtud de este Acuerdo no se pueden transferir sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Esta disposición se aplica como una estipulación con efecto bajo la ley de propiedad como se menciona en la Sección 3:83 (2) del Código Civil holandés.

Artículo 13 - Reserva de propiedad y derecho de retención

 1. Los bienes presentes en el vendedor y los bienes y piezas entregados siguen siendo propiedad del vendedor hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio acordado. Hasta ese momento, el vendedor puede invocar su reserva de dominio y recuperar la mercancía.
 2. Si las cantidades acordadas a pagar por adelantado no se pagan o no se pagan a tiempo, el vendedor tiene derecho a suspender el trabajo hasta que se haya pagado la parte acordada después de todo. Luego está el incumplimiento de los acreedores. En ese caso, no se puede invocar una entrega tardía contra el vendedor.
 3. El vendedor no está autorizado a pignorar ni gravar de ninguna otra forma los bienes sujetos a reserva de dominio.
 4. El vendedor se compromete a asegurar la mercancía entregada al comprador sujeta a reserva de dominio y a mantenerla asegurada contra incendio, explosión y daños por agua, así como contra robo y a poner la póliza a disposición para inspección en la primera solicitud.
 5. Si los bienes aún no se han entregado, pero el anticipo o el precio acordado no se ha pagado de acuerdo con el acuerdo, el vendedor tiene el derecho de retención. En ese caso, el artículo no se entregará hasta que el comprador haya pagado la totalidad y de acuerdo con el acuerdo.
 6. En caso de liquidación, insolvencia o suspensión de pago del comprador, las obligaciones del comprador vencen y son pagaderas de inmediato.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

 1. Cualquier responsabilidad por daños que surjan de o en relación con la ejecución de un contrato siempre se limita al monto pagado en el caso relevante por el seguro de responsabilidad contratado. Este monto se incrementa con el monto del deducible de acuerdo con la póliza correspondiente.
 2. No se excluye la responsabilidad del vendedor por daños resultantes de la temeridad intencionada o intencionada por parte del vendedor o sus subordinados administrativos.

Artículo 15 - Obligación de presentar una queja

 1. El comprador está obligado a informar inmediatamente al vendedor de las quejas sobre el trabajo realizado. La queja contiene una descripción de la deficiencia lo más detallada posible, para que el vendedor pueda responder adecuadamente.
 2. Si una queja está justificada, el vendedor está obligado a reparar el bien y posiblemente reemplazarlo.

Artículo 16 - Garantías

 1. Si se incluyen garantías en el acuerdo, se aplica lo siguiente. El vendedor garantiza que el artículo vendido cumple con el contrato, que funcionará sin defectos y que es apto para el uso que el comprador pretende hacer del mismo. Esta garantía es válida por un período de dos años calendario después de que el comprador reciba el artículo vendido.
 2. La finalidad de la garantía a la que se hace referencia es crear una distribución de riesgos entre el vendedor y el comprador de modo que las consecuencias de un incumplimiento de una garantía sean siempre totalmente por cuenta y riesgo del vendedor y que el vendedor nunca pueda invocar un incumplimiento de la garantía. una garantía con respecto al incumplimiento de una garantía Artículo 6:75 del Código Civil holandés. Las disposiciones de la oración anterior también se aplican si la infracción era conocida por el comprador o podría haberse conocido mediante la realización de una investigación.
 3. La garantía antes mencionada no se aplica si el defecto ha surgido como resultado de un uso imprudente o inadecuado o si, sin permiso, el comprador o terceros han realizado cambios o han intentado fabricar o utilizar el artículo comprado para los fines para los que está sin intención.
 4. Si la garantía proporcionada por el vendedor se relaciona con un artículo producido por un tercero, la garantía se limita a la garantía proporcionada por ese productor.

Artículo 17 - Propiedad intelectual

 1. Kamagra Webshop conserva todos los derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor, la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de dibujos y modelos, etc.) sobre todos los productos, diseños, dibujos, escritos, soportes con datos u otra información, citas, imágenes, bocetos, modelos. , modelos, etc., a menos que las partes hayan acordado lo contrario por escrito.
 2. El cliente no puede copiar, mostrar a terceros y / o poner a disposición o utilizar dichos derechos de propiedad intelectual sin el permiso previo por escrito de Kamagra Webshop.

Artículo 18 - Modificación de las condiciones generales

 1. Kamagra Webshop tiene derecho a cambiar o complementar estos términos y condiciones.
 2. Se pueden realizar cambios menores en cualquier momento.
 3. Los cambios importantes en el contenido serán discutidos con el cliente por adelantado tanto como sea posible por Kamagra Webshop.
 4. Los consumidores tienen derecho a cancelar el acuerdo en caso de un cambio sustancial en los términos y condiciones generales.

Artículo 19 - Ley aplicable y tribunal competente

 1. La ley holandesa se aplica exclusivamente a todos los acuerdos entre las partes.
 2. El tribunal holandés del distrito donde se encuentra Kamagra Webshop tiene jurisdicción exclusiva para conocer de cualquier disputa entre las partes, a menos que la ley prescriba lo contrario.
 3. Se excluye la aplicabilidad de la Convención de Ventas de Viena.
 4. Si una o más disposiciones de estos términos y condiciones generales se consideran irrazonablemente onerosas en procedimientos legales, las otras disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ERECTIONPILLS.STORE

Article 1 - Définitions 

 1. Kamagra Webshop, établie à Amsterdam, aux Pays-Bas, est désignée dans ces conditions générales comme le Vendeur.  
 2. L'autre partie à l'accord du vendeur est désignée dans les présentes conditions générales comme l'acheteur.  
 3. Les parties sont le vendeur et l'acheteur ensemble.  
 4. L'accord désigne le contrat de vente entre les parties.

Article 2 - Applicabilité des conditions générales 

 1. Ces conditions s'appliquent à tous les devis, offres, accords et livraisons de services ou de biens par ou au nom du vendeur.
 2. Les dérogations aux présentes conditions ne sont possibles que si les parties en conviennent explicitement par écrit.

Article 3 - Paiement 

 1. Le prix d'achat total est toujours payé directement dans la boutique en ligne. Dans certains cas, un acompte est demandé pour les réservations. Dans ce cas, l'acheteur recevra une preuve de la réservation et du paiement anticipé.  
 2. Si l'Acheteur ne paie pas à temps, il est en défaut. Si l'acheteur reste en défaut, le vendeur est en droit de suspendre ses obligations jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli son obligation de paiement.  
 3. Si l'acheteur reste en défaut, le vendeur procédera à l'encaissement. Les frais liés à cette collecte sont à la charge de l'acheteur. Ces frais de recouvrement sont calculés sur la base du décret relatif à l'indemnisation des frais de recouvrement extrajudiciaires.
 4. En cas de liquidation, de faillite, de saisie ou de cessation de paiement de l'acheteur, les créances du vendeur sur l'acheteur deviennent immédiatement exigibles.
 5. Si l'acheteur refuse de coopérer avec le vendeur pour l'exécution de la commande, il est néanmoins tenu de payer le prix convenu au vendeur.

Article 4 - Offres, devis et prix 

 1. Les offres sont sans engagement, sauf si un délai d'acceptation est spécifié dans l'offre. Si l'offre n'est pas acceptée dans ce délai, elle expire. 
 2. Les délais de livraison indiqués dans les offres sont indicatifs et, en cas de dépassement, ne donnent pas droit à la dissolution ou à des dommages et intérêts, sauf si les parties en ont expressément convenu autrement par écrit.  
 3. Les offres et les devis ne s'appliquent pas automatiquement aux commandes répétées. Les parties doivent en convenir explicitement et par écrit. 
 4. Le prix indiqué sur les offres, les devis et les factures est le prix d'achat incluant la TVA due et tout autre prélèvement gouvernemental.

Article 5 - Droit de retrait

 1. Après avoir reçu la commande, le consommateur a le droit de dissoudre l'accord dans un délai de 14 jours sans donner de raisons (droit de rétractation). La période commence à partir du moment où la commande (complète) est reçue par le consommateur. 
 2. Il n'y a pas de droit de rétractation si les produits ont été fabriqués sur mesure selon ses spécifications ou n'ont qu'une courte durée de conservation.
 3. Le consommateur peut utiliser un formulaire de rétractation fourni par le vendeur. Le vendeur est tenu de les mettre à la disposition de l'acheteur immédiatement après la demande de ce dernier.  
 4. Pendant la période de réflexion, le consommateur traitera le produit et son emballage avec soin. Il ne déballera ou n'utilisera le produit que dans la mesure nécessaire pour juger s'il souhaite le conserver. S'il exerce son droit de rétractation, il renverra au vendeur le produit non utilisé et non endommagé, avec tous les accessoires fournis et - si cela est raisonnablement possible - dans l'emballage d'expédition original, conformément aux instructions raisonnables et claires fournies par l'entrepreneur.

Article 6 - Modification de l'accord

 1. Si, au cours de l'exécution de la convention, il apparaît que pour une bonne exécution de la mission, il est nécessaire de modifier ou de compléter les activités à réaliser, les parties adapteront la convention en conséquence en temps utile et en concertation. 
 2. Si les parties conviennent que l'accord doit être modifié ou complété, cela peut influencer le moment de l'exécution. Le vendeur en informe l'acheteur dans les meilleurs délais.  
 3. Si la modification ou le complément de la convention a des conséquences financières et/ou qualitatives, le vendeur en informera préalablement l'acheteur par écrit. 
 4. Si les parties ont convenu d'un prix fixe, le vendeur doit indiquer dans quelle mesure la modification ou le complément de la convention entraînera une augmentation de ce prix. 
 5. Contrairement aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le vendeur ne peut facturer de frais supplémentaires si la modification ou le complément résulte de circonstances qui lui sont imputables.

Article 7 - Achèvement et transfert des risques

 1. Dès que les biens achetés sont reçus par l'acheteur, le risque passe du vendeur à l'acheteur.

Article 8 - Enquêtes et plaintes

 1. L'acheteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler les marchandises livrées au moment de la livraison ou du transfert, mais en tout cas dans un délai aussi bref que possible. Ce faisant, l'acheteur examine si la qualité et la quantité des marchandises livrées correspondent à ce que les parties ont convenu, ou au moins si la qualité et la quantité répondent aux exigences qui leur sont applicables dans des transactions (commerciales) normales. 
 2. Les plaintes concernant les dommages, les manques ou la perte des marchandises livrées doivent être soumises par écrit au vendeur dans les 10 jours ouvrables suivant le jour de la livraison des marchandises par l'acheteur. 
 3. Si la réclamation est déclarée fondée dans le délai imparti, le vendeur a le droit soit de réparer ou de livrer à nouveau, soit de s'abstenir de livrer et d'envoyer à l'acheteur une note de crédit correspondant à la partie du prix d'achat. 
 4. Les écarts et différences mineurs et/ou conformes aux normes industrielles en matière de qualité, de quantité, de taille ou de finition ne peuvent être reprochés au vendeur. 
 5. Les plaintes concernant un produit particulier n'affectent pas les autres produits ou parties du même accord. 
 6. Aucune réclamation ne sera acceptée après le traitement de la marchandise par l'acheteur.

Article 9 - Échantillons et modèles

 1. Si un échantillon ou un modèle a été montré ou fourni à l'acheteur, il est supposé n'avoir été fourni qu'à titre indicatif, sans que l'objet à livrer doive y correspondre. Ce n'est pas le cas si les parties ont explicitement convenu que le bien à livrer y correspond. 
 2. Dans les contrats relatifs aux biens immeubles, l'indication de la superficie ou d'autres dimensions et indications est également présumée n'avoir qu'une valeur indicative, sans que le bien à fournir doive y correspondre.

Article 10 - Livraison

 1. La livraison se fait "départ usine/magasin/entrepôt". Cela signifie que tous les coûts sont à la charge de l'acheteur.
 2. L'acheteur est tenu d'accepter les biens au moment où le vendeur les livre ou les fait livrer, ou au moment où ces biens sont mis à sa disposition conformément au contrat.
 3. Si l'acheteur refuse de prendre livraison ou ne fournit pas les informations ou instructions nécessaires à la livraison, le vendeur est en droit de stocker les marchandises aux frais et risques de l'acheteur. 
 4. Si les marchandises sont livrées, le vendeur est en droit de facturer les frais de livraison éventuels. 
 5. Si le vendeur a besoin d'informations de la part de l'acheteur pour l'exécution du contrat, le délai de livraison commence après que l'acheteur a mis ces informations à la disposition du vendeur. 
 6. Un délai de livraison donné par le vendeur est indicatif. Il ne s'agit jamais d'une date limite. Si le délai est dépassé, l'acheteur doit mettre le vendeur en demeure par écrit. 
 7. Le vendeur a le droit de livrer les marchandises en parties, sauf si les parties en ont convenu autrement par écrit ou si la livraison partielle n'a pas de valeur indépendante. En cas de livraison en pièces détachées, le vendeur est en droit de facturer ces pièces séparément.

Article 11 - Force majeure

 1. Si le Vendeur n'est pas en mesure de remplir ses obligations en vertu du Contrat, ou n'est pas en mesure de le faire à temps ou correctement, en raison d'un cas de force majeure, il ne sera pas responsable de tout dommage subi par l'Acheteur.   
 2. Par force majeure, on entend en tout cas toute circonstance dont le vendeur ne pouvait pas tenir compte au moment de la conclusion du contrat et qui fait que l'exécution normale du contrat ne peut pas être raisonnablement exigée par l'acheteur, comme la maladie, la guerre ou la menace de guerre, la guerre civile et les émeutes, les actes de guerre, le sabotage, le terrorisme, la panne d'énergie, l'inondation, le tremblement de terre, l'incendie, les grèves sur le tas, l'exclusion des travailleurs, les mesures gouvernementales modifiées, les difficultés de transport et autres perturbations de l'activité du vendeur.  
 3. En outre, les parties entendent par force majeure la circonstance que les fournisseurs dont le vendeur dépend pour l'exécution du contrat ne remplissent pas leurs obligations contractuelles vis-à-vis du vendeur, à moins que cela ne soit imputable à ce dernier.  
 4. Si une situation telle que visée ci-dessus se produit et que le Vendeur n'est pas en mesure de remplir ses obligations envers l'Acheteur, ces obligations sont suspendues aussi longtemps que le Vendeur n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Si la situation visée à la phrase précédente a duré 30 jours civils, les parties ont le droit de dissoudre l'accord par écrit, en totalité ou en partie.
 5. Si la force majeure dure plus de trois mois, l'acheteur est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat. La dissolution ne peut se faire que par lettre recommandée.

Article 12 - Transfert des droits

 1. Les droits d'une partie découlant de cet accord ne peuvent être transférés sans le consentement écrit préalable de l'autre partie. Cette disposition est considérée comme une clause produisant des effets dans le cadre du droit des biens tel que visé à l'article 3:83(2) du Code civil néerlandais.

Article 13 - Réserve de propriété et droit de rétention

 1. Les marchandises présentes dans les locaux du vendeur et les marchandises et pièces livrées restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que l'acheteur ait payé l'intégralité du prix convenu. Jusqu'à cette date, le vendeur peut invoquer sa réserve de propriété et reprendre les marchandises.  
 2. Si les montants convenus à payer à l'avance ne sont pas payés ou ne sont pas payés à temps, le vendeur a le droit de suspendre les travaux jusqu'au paiement de la partie convenue. Ceci est considéré comme un défaut de paiement de la part du créancier. Dans ce cas, le retard de livraison ne peut être retenu contre le vendeur.  
 3. Le vendeur n'est pas autorisé à mettre en gage ou à grever d'une autre manière les marchandises faisant l'objet de sa réserve de propriété.
 4. Le vendeur s'engage à assurer les marchandises livrées à l'acheteur sous réserve de propriété et à les maintenir assurées contre l'incendie, l'explosion et les dégâts des eaux ainsi que contre le vol et à mettre la police à disposition pour inspection sur demande.  
 5. Si les marchandises n'ont pas encore été livrées, mais que le paiement anticipé ou le prix convenu n'a pas été effectué conformément au contrat, le vendeur a le droit de rétention. Les marchandises ne seront alors pas livrées tant que l'acheteur n'aura pas payé en totalité et conformément au contrat.  
 6. En cas de liquidation, d'insolvabilité ou de cessation de paiement de l'acheteur, les obligations de ce dernier deviennent immédiatement exigibles.

Article 14 - Responsabilité 

 1. La responsabilité pour les dommages découlant de l'exécution d'un contrat ou liés à celle-ci est toujours limitée au montant versé dans le cas concerné par la ou les polices d'assurance responsabilité civile souscrites. Ce montant est augmenté du montant de la franchise de la police concernée.  
 2. La responsabilité du Vendeur pour les dommages résultant d'une intention ou d'une imprudence délibérée de la part du Vendeur ou de ses employés exécutifs n'est pas exclue.

Article 15 - Obligation de porter plainte

 1. L'acheteur est tenu de signaler immédiatement au vendeur toute plainte concernant les travaux effectués. La plainte doit contenir une description aussi détaillée que possible du manquement, afin que le vendeur soit en mesure d'y répondre de manière adéquate.  
 2. Si une plainte est justifiée, le vendeur est tenu de réparer et éventuellement de remplacer les marchandises.

Article 16 - Garanties

 1. Si des garanties sont incluses dans l'accord, les dispositions suivantes s'appliquent. Le Vendeur garantit que les biens vendus sont conformes au contrat, qu'ils fonctionneront sans défaut et qu'ils conviennent à l'usage que l'Acheteur entend en faire. Cette garantie s'applique pendant une période de deux années civiles après la réception des biens vendus par l'acheteur. 
 2. La garantie susmentionnée vise à créer une répartition des risques entre le vendeur et l'acheteur de telle sorte que les conséquences d'une violation de la garantie sont toujours entièrement à la charge et au risque du vendeur et que le vendeur ne peut jamais invoquer l'article 6:75 du Code civil néerlandais en ce qui concerne une violation de la garantie. Les dispositions de la phrase précédente s'appliquent également si l'Acheteur a eu connaissance, ou aurait pu avoir connaissance, de la violation en menant une enquête. 
 3. La garantie susmentionnée ne s'applique pas si le défaut est dû à une utilisation abusive ou inappropriée ou si - sans autorisation - l'acheteur ou des tiers ont apporté ou tenté d'apporter des modifications ou ont utilisé l'objet acheté à des fins auxquelles il n'est pas destiné. 
 4. Si la garantie fournie par le Vendeur concerne un bien produit par un tiers, la garantie est limitée à la garantie fournie par ce producteur.

Article 17 - Propriété intellectuelle 

 1. Kamagra Webshop conservera tous les droits de propriété intellectuelle (y compris les droits d'auteur, les droits de brevet, les droits de marque, les droits de conception, etc.) en ce qui concerne tous les produits, conceptions, dessins, écrits, supports de données ou autres informations, citations, images, croquis, modèles, etc. 
 2. Le client ne peut pas copier, montrer et/ou mettre à disposition de tiers ou utiliser de toute autre manière lesdits droits de propriété intellectuelle sans le consentement écrit préalable d'Kamagra Webshop.

Article 18 - Modification des conditions générales

 1. Kamagra Webshop a le droit de modifier ou de compléter ces conditions générales. 
 2. Les changements de moindre importance peuvent être effectués à tout moment. 
 3. Dans la mesure du possible, Kamagra Webshop discutera au préalable avec le client des changements majeurs apportés au contenu.
 4. Les consommateurs ont le droit de résilier le contrat en cas de modification substantielle des conditions générales.

Article 19 - Droit applicable et juridiction compétente

 1. Tout accord entre les parties est régi exclusivement par le droit néerlandais. 
 2. Le tribunal néerlandais de l'arrondissement où se trouve Kamagra Webshop est seul compétent pour connaître des litiges entre les parties, sauf si la loi en dispose autrement de manière impérative.
 3. L'applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est exclue.
 4. Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont jugées déraisonnablement onéreuses dans le cadre d'une procédure judiciaire, les autres dispositions restent pleinement en vigueur.  

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ERECTIONPILLS.STORE

Artykuł 1 - Definicje 

 1. Kamagra Webshop, z siedzibą w Amsterdamie,  jest określany w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych jako Sprzedawca.  
 2. Druga strona umowy Sprzedającego zwana jest w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Kupującym.  
 3. Stronami są sprzedający i kupujący łącznie.  
 4. Umowa oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy stronami.

Artykuł 2 - Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych 

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, przetargów, umów i dostaw usług lub towarów przez Sprzedającego lub w jego imieniu.
 2. Odstępstwa od niniejszych warunków są możliwe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione przez strony w formie pisemnej.

Artykuł 3 - Płatność 

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płacona bezpośrednio w sklepie internetowym. W niektórych przypadkach przy rezerwacjach wymagana jest wpłata zaliczki. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i wpłaty zaliczki.  
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, popada w zwłokę. Jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce, Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań do czasu wypełnienia przez Kupującego obowiązku zapłaty.  
 3. Jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający przystępuje do odbioru. Koszty związane z takim odbiorem ponosi kupujący. Te koszty windykacji są obliczane na podstawie dekretu o zwrocie kosztów pozasądowych windykacji.
 4. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub wstrzymania płatności Kupującego, roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 5. Jeżeli kupujący odmówi współpracy ze sprzedającym przy realizacji zamówienia, jest mimo to zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu uzgodnionej ceny.

Artykuł 4 - Oferty, notowania i cena 

 1. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie podany jest termin przyjęcia. Jeśli oferta nie zostanie przyjęta w tym terminie, oferta wygasa. 
 2. Terminy dostaw w ofertach są orientacyjne i w przypadku ich przekroczenia nie uprawniają kupującego do rozwiązania umowy lub odszkodowania, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej w formie pisemnej.  
 3. Oferty i notowania nie obowiązują automatycznie przy powtórnych zamówieniach. Strony muszą wyrazić na to zgodę w sposób wyraźny i pisemny. 
 4. Cena podana w ofertach, kosztorysach i fakturach jest ceną zakupu zawierającą należny podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty państwowe.

Artykuł 5 - Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Po otrzymaniu zamówienia, konsument ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn (prawo odstąpienia od umowy). Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania przez konsumenta (kompletnego) zamówienia. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli produkty zostały wykonane na zamówienie zgodnie z jego specyfikacją lub mają krótki termin przydatności do użycia.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedawcę. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić je kupującemu niezwłocznie po jego żądaniu.  
 4. W okresie schładzania konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeżeli skorzysta on z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci nieużywany i nieuszkodzony produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeżeli jest to rozsądnie możliwe - w oryginalnym opakowaniu wysyłkowym do sprzedawcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 6 - Zmiany umowy

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania zlecenia konieczna jest zmiana lub uzupełnienie czynności, które mają być wykonane, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnym porozumieniu. 
 2. Jeżeli strony uzgodnią, że umowa ma być zmieniona lub uzupełniona, może to wpłynąć na czas zakończenia realizacji umowy. Sprzedający powinien poinformować o tym kupującego tak szybko, jak to możliwe.  
 3. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie Umowy ma konsekwencje finansowe i/lub jakościowe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego na piśmie z wyprzedzeniem.  
 4. Jeżeli strony ustaliły stałą cenę, Sprzedawca wskaże, w jakim zakresie zmiana lub uzupełnienie Umowy spowoduje podwyższenie tej ceny. 
 5. Wbrew postanowieniom ustępu trzeciego niniejszego artykułu, Sprzedawca nie może naliczać dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności, które można mu przypisać.

Artykuł 7 - Zakończenie i przeniesienie ryzyka

 1. Z chwilą otrzymania przez kupującego zakupionego towaru ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.

Artykuł 8 - Dochodzenia i skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych towarów lub zlecenia ich sprawdzenia w momencie dostawy lub przekazania, w każdym razie w możliwie najkrótszym terminie. Zamawiający sprawdza przy tym, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co strony uzgodniły, lub przynajmniej czy jakość i ilość odpowiadają wymogom, jakie obowiązują w normalnych (handlowych) stosunkach. 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub utraty dostarczonego towaru muszą być złożone sprzedającemu na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru przez kupującego. 
 3. Jeżeli w wyznaczonym terminie reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Sprzedający jest uprawniony do naprawy lub ponownej dostawy albo do anulowania dostawy i przesłania Kupującemu noty uznaniowej na tę część ceny zakupu. 
 4. Niewielkie i/lub standardowe odchylenia i różnice w jakości, ilości, wielkości lub wykończeniu nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego. 
 5. Reklamacje dotyczące konkretnego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części tej samej umowy. 
 6. Reklamacje nie będą przyjmowane po zrealizowaniu towaru przez kupującego.

Artykuł 9 - Próbki i wzory

 1. Jeżeli pokazano lub dostarczono zamawiającemu próbkę lub model, przyjmuje się, że zostały one dostarczone jedynie jako wskazówka, a przedmiot dostawy nie musi im odpowiadać. Nie dotyczy to przypadków, w których strony wyraźnie uzgodniły, że towar, który ma być dostarczony, ma mu odpowiadać. 
 2. W umowach dotyczących nieruchomości domniemywa się również, że wskazanie powierzchni lub innych wymiarów i oznaczeń ma jedynie charakter orientacyjny, a dostarczany towar nie musi im odpowiadać.

Artykuł 10 - Dostawa

 1. Dostawa odbywa się "z zakładu/sklepu/magazynu". Oznacza to, że wszystkie koszty są dla kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w chwili, gdy Sprzedawca mu go dostarczy lub zleci jego dostarczenie, lub w chwili, gdy towar ten zostanie mu udostępniony zgodnie z umową.
 3. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, sprzedający jest uprawniony do przechowania towaru na koszt i ryzyko kupującego. 
 4. Jeżeli towar zostanie dostarczony, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia wszelkich kosztów dostawy. 
 5. Jeżeli do wykonania Umowy Sprzedawca wymaga od Kupującego informacji, bieg terminu dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu Sprzedawcy tych informacji przez Kupującego. 
 6. Termin dostawy podany przez sprzedającego jest orientacyjny. To nigdy nie jest ostateczny termin. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, kupujący musi przekazać sprzedającemu pisemne zawiadomienie o niedotrzymaniu warunków umowy. 
 7. Sprzedawca jest uprawniony do dostawy towaru częściami, chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej lub gdy dostawa częściowa nie ma samodzielnej wartości. W przypadku dostawy w częściach, Sprzedający jest uprawniony do oddzielnego zafakturowania tych części.

Artykuł 11 - Siła wyższa

 1. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub nie jest w stanie wykonać ich terminowo lub prawidłowo z powodu siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Kupującego.   
 2. Przez siłę wyższą rozumie się w każdym przypadku wszelkie okoliczności, których Sprzedający nie mógł wziąć pod uwagę przy zawieraniu Umowy, a w wyniku których normalne wykonanie Umowy nie może być w sposób uzasadniony wymagane przez Kupującego, takie jak choroba, wojna lub zagrożenie wojną, wojna domowa i zamieszki, działania wojenne, sabotaż, terroryzm, awaria energetyczna, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, strajki okupacyjne, wykluczenie pracowników, zmienione środki rządowe, trudności transportowe i inne zakłócenia w działalności Sprzedającego.  
 3. Ponadto strony rozumieją siłę wyższą jako okoliczność, w której dostawcy, od których sprzedający jest zależny przy realizacji umowy, nie wypełniają swoich zobowiązań umownych wobec sprzedającego, chyba że można za to winić sprzedającego.  
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w wyniku której Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego, zobowiązania te ulegają zawieszeniu na czas, w którym Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa 30 dni kalendarzowych, strony mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej w całości lub w części.
 5. Jeśli siła wyższa trwa dłużej niż trzy miesiące, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie spółki może nastąpić tylko listem poleconym.

Artykuł 12 - Przeniesienie praw

 1. Prawa strony z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejsze postanowienie uważa się za klauzulę skuteczną w świetle prawa rzeczowego, o którym mowa w art. 3:83 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Artykuł 13 - Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

 1. Towar znajdujący się u Sprzedającego oraz dostarczone towary i części pozostają własnością Sprzedającego do czasu zapłaty przez Kupującego całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu Sprzedający może powołać się na zastrzeżenie własności i odebrać towar.  
 2. Jeżeli uzgodnione kwoty do zapłaty z góry nie zostaną zapłacone lub nie zostaną zapłacone w terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania prac do czasu zapłaty uzgodnionej części. Uznaje się to za niewykonanie zobowiązania przez wierzyciela. W takim przypadku opóźnienie w dostawie nie może obciążać Sprzedającego.  
 3. Sprzedający nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów objętych zastrzeżeniem własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ubezpieczenia towaru dostarczonego kupującemu w ramach zastrzeżenia własności oraz do ubezpieczenia go od ognia, eksplozji i szkód spowodowanych przez wodę, jak również od kradzieży oraz do udostępnienia polisy do wglądu na żądanie.  
 5. Jeżeli towar nie został jeszcze dostarczony, a uzgodniona zaliczka lub cena nie została wpłacona zgodnie z umową, Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania. Towar nie zostanie wówczas wydany do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej zapłaty zgodnie z umową.  
 6. W przypadku likwidacji, niewypłacalności lub wstrzymania płatności zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność 

 1. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z wykonaniem umowy jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku przez wykupioną polisę lub polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ta zostanie powiększona o kwotę nadwyżki w ramach odpowiedniej polisy.  
 2. Nie wyklucza się odpowiedzialności Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub świadomej lekkomyślności Sprzedającego lub jego pracowników wykonawczych.

Artykuł 15 - Obowiązek złożenia skargi

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Sprzedającemu reklamacji dotyczących wykonanej pracy. Reklamacja powinna zawierać jak najbardziej szczegółowy opis niedociągnięcia, tak aby sprzedawca był w stanie odpowiednio zareagować.  
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy, ewentualnie wymiany towaru.

Artykuł 16 - Gwarancje

 1. Jeśli w umowie zawarte są gwarancje, obowiązują następujące zasady. Sprzedający gwarantuje, że sprzedany towar jest zgodny z umową, że będzie działał bez wad i że nadaje się do użytku, jaki Kupujący zamierza z niego uczynić. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwóch lat kalendarzowych od momentu otrzymania przez kupującego sprzedanego towaru. 
 2. Wyżej wymieniona gwarancja ma na celu takie rozłożenie ryzyka pomiędzy Sprzedawcę i Kupującego, aby konsekwencje naruszenia gwarancji były zawsze w pełni na koszt i ryzyko Sprzedawcy oraz aby Sprzedawca nigdy nie mógł powoływać się na § 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do naruszenia gwarancji. Postanowienia zdania poprzedniego obowiązują również wtedy, gdy Kupujący wiedział lub mógł się dowiedzieć o naruszeniu poprzez przeprowadzenie dochodzenia. 
 3. Powyższa gwarancja nie obowiązuje, jeśli wada powstała w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub jeśli kupujący lub osoby trzecie bez zgody kupującego dokonały zmian, próbowały dokonać zmian lub używały przedmiotu zakupu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Jeżeli gwarancja udzielona przez Sprzedawcę dotyczy towaru wyprodukowanego przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta.

Artykuł 17 - Własność intelektualna 

 1. Sklep Kamagra Webshop zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów itp.) w odniesieniu do wszystkich produktów, projektów, rysunków, pism, nośników danych lub innych informacji, cytatów, obrazów, szkiców, modeli itp. 
 2. Klient nie może kopiować, pokazywać i/lub udostępniać osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystywać wspomnianych praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody Kamagra Webshop.

Artykuł 18 - Zmiana ogólnych warunków umów

 1. Kamagra Webshop ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. 
 2. Zmiany o mniejszym znaczeniu mogą być dokonywane w każdej chwili. 
 3. Kamagra Webshop w miarę możliwości wcześniej omówi z klientem większe zmiany w treści.
 4. Konsumenci mają prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku istotnej zmiany ogólnych warunków umowy.

Artykuł 19 - Prawo właściwe i sąd właściwy

 1. Wszelkie umowy pomiędzy stronami podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. 
 2. Holenderski sąd w okręgu, w którym znajduje się Kamagra Webshop ma wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo bezwzględnie przewiduje inaczej.
 3. Wyłącza się możliwość zastosowania Wiedeńskiej Konwencji Handlowej.
 4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane w postępowaniu sądowym za nadmiernie uciążliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.  

TERMINI E CONDIZIONI ERECTIONPILLS.STORE

Articolo 1 - Definizioni 

 1. Kamagra Webshop, con sede ad Amsterdam, è indicato come venditore in questi termini e condizioni generali.
 2. L'altra parte del venditore è indicata come l'acquirente in questi termini e condizioni generali.
 3. Le parti sono il venditore e l'acquirente insieme.
 4. Per contratto si intende il contratto di acquisto tra le parti.

Articolo 2 - Applicabilità dei termini e delle condizioni generali 

 1. Queste condizioni si applicano a tutti i preventivi, offerte, accordi e consegne di servizi o beni da o per conto del venditore.
 2. Deviare da questi termini e condizioni è possibile solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto dalle parti.

Articolo 3 - Pagamento 

 1. L'intero prezzo di acquisto viene sempre pagato immediatamente nel negozio online. In alcuni casi è previsto un acconto per le prenotazioni. In tal caso, l'acquirente riceverà la prova della prenotazione e il pagamento anticipato.
 2. Se l'acquirente non paga in tempo, è inadempiente. Se l'acquirente rimane inadempiente, il venditore ha il diritto di sospendere gli obblighi fino a quando l'acquirente non ha adempiuto al suo obbligo di pagamento.
 3. Se l'acquirente rimane inadempiente, il venditore procederà alla riscossione. Le spese relative a tale ritiro sono a carico dell'acquirente. Tali spese di riscossione sono calcolate sulla base del Decreto sul risarcimento delle spese di riscossione stragiudiziale.
 4. In caso di liquidazione, fallimento, pignoramento o sospensione del pagamento dell'acquirente, i crediti del venditore nei confronti dell'acquirente sono immediatamente esigibili.
 5. Se l'acquirente rifiuta di collaborare all'esecuzione dell'ordine da parte del venditore, è comunque tenuto a pagare al venditore il prezzo concordato.

Articolo 4 - Offerte, quotazioni e prezzo 

 1. Le offerte sono senza impegno, a meno che non sia indicato un termine di accettazione nell'offerta. Se l'offerta non viene accettata entro tale termine, l'offerta decade.
 2. I tempi di consegna nelle quotazioni sono indicativi e, se superati, non danno diritto allo scioglimento o al risarcimento dell'acquirente, salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto diversamente per iscritto.
 3. Offerte e preventivi non si applicano automaticamente agli ordini ripetuti. Le parti devono concordarlo espressamente e per iscritto.
 4. Il prezzo indicato su offerte, preventivi e fatture è costituito dal prezzo di acquisto comprensivo di IVA dovuta ed eventuali altri tributi governativi.

Articolo 5 - Diritto di recesso

 1. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell'ordine senza indicarne i motivi (diritto di recesso). Il termine decorre dal momento in cui l'(intero) ordine è stato ricevuto dal consumatore.
 2. Non è previsto il diritto di recesso se i prodotti sono realizzati su misura secondo le sue indicazioni o hanno una breve durata.
 3. Il consumatore può utilizzare un modulo di recesso dal venditore. Il venditore è obbligato a metterlo a disposizione dell'acquirente immediatamente dopo la richiesta dell'acquirente.
 4. Durante il periodo di riflessione, il consumatore maneggia con cura il prodotto e la confezione. Disimballarà o utilizzerà il prodotto solo nella misura necessaria per valutare se desidera conservare il prodotto. Se si avvale del suo diritto di recesso, restituirà al venditore il prodotto non utilizzato e non danneggiato con tutti gli accessori forniti e - se ragionevolmente possibile - nella confezione di spedizione originale, secondo le ragionevoli e chiare istruzioni fornite dall'imprenditore.

Articolo 6 - Modifica dell'accordo

 1. Se durante l'esecuzione dell'accordo risulta necessario per la corretta esecuzione dell'incarico modificare o integrare il lavoro da svolgere, le parti adegueranno l'accordo di conseguenza in modo tempestivo e di comune consultazione.
 2. Se le parti concordano che l'accordo sarà modificato o integrato, il tempo di completamento dell'esecuzione potrebbe essere influenzato di conseguenza. Il venditore informerà l'acquirente di ciò il prima possibile.
 3. Se la modifica o l'aggiunta al contratto ha conseguenze finanziarie e/o qualitative, il venditore ne informerà l'acquirente in anticipo per iscritto.
 4. Se le parti hanno concordato un prezzo fisso, il venditore indicherà in quale misura la modifica o l'integrazione del contratto comporterà il superamento di tale prezzo.
 5. Contrariamente a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, il venditore non può addebitare costi aggiuntivi se la modifica o l'aggiunta è il risultato di circostanze a lui imputabili.

Articolo 7 - Consegna e trasferimento del rischio

 1. Non appena l'oggetto acquistato è stato ricevuto dall'acquirente, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Articolo 8 - Ricerca e pubblicità

 1. L'Acquirente è obbligato a ispezionare la merce consegnata al momento della consegna o della consegna, ma in ogni caso nel più breve tempo possibile. In tal modo, l'acquirente dovrebbe verificare se la qualità e la quantità della merce consegnata corrispondono a quanto concordato tra le parti, o almeno se la qualità e la quantità soddisfano i requisiti che si applicano nel normale traffico (commercio).
 2. I reclami relativi a danni, ammanchi o smarrimento della merce consegnata devono essere presentati per iscritto al venditore entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce da parte dell'acquirente.
 3. Se il reclamo viene dichiarato fondato entro il termine stabilito, il venditore ha il diritto di riparare o consegnare nuovamente, o di annullare la consegna e di inviare all'acquirente una nota di credito per quella parte del prezzo di acquisto.
 4. Le deviazioni lievi e/o standard del settore e le differenze in termini di qualità, numero, dimensioni o finitura non possono essere invocate contro il venditore.
 5. I reclami relativi a un determinato prodotto non riguardano altri prodotti o parti appartenenti allo stesso contratto.
 6. Dopo aver processato la merce presso l'acquirente, non saranno accettati ulteriori reclami.

Articolo 9 - Campioni e modelli

 1. Se un campione o modello è stato mostrato o fornito all'acquirente, si presume che sia stato fornito solo a titolo indicativo, senza che l'oggetto da consegnare debba corrispondere a questo. Ciò è diverso se le parti hanno espressamente convenuto che l'articolo da consegnare corrisponderà a questo.
 2. Nel caso di contratti relativi a beni immobili, si presume che anche la menzione della superficie o di altre dimensioni e indicazioni siano meramente indicative, senza che a ciò debba corrispondere il bene da consegnare.

Articolo 10 - Consegna

 1. La consegna viene effettuata "franco fabbrica/negozio/magazzino". Ciò significa che tutti i costi sono a carico dell'acquirente.
 2. L'acquirente è obbligato a prendere in consegna la merce nel momento in cui il venditore gliela consegna o gliela fa consegnare, o nel momento in cui la merce gli viene messa a disposizione in conformità con il contratto.
 3. Se l'acquirente rifiuta di accettare o è negligente nel fornire informazioni o istruzioni necessarie per la consegna, il venditore ha il diritto di conservare l'oggetto a spese e rischio dell'acquirente.
 4. Se la merce viene consegnata, il venditore ha il diritto di addebitare eventuali costi di consegna.
 5. Se il venditore ha bisogno di informazioni dall'acquirente per l'esecuzione del contratto, i tempi di consegna inizieranno dopo che l'acquirente avrà messo queste informazioni a disposizione del venditore.
 6. Un termine di consegna specificato dal venditore è indicativo. Questa non è mai una scadenza. Se il termine viene superato, l'acquirente deve informare per iscritto il venditore di inadempimento.
 7. Il venditore ha il diritto di consegnare la merce in parti, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto o se la consegna parziale non ha un valore indipendente. In caso di consegna in parti, il venditore ha il diritto di fatturare queste parti separatamente.

Articolo 11 - Forza maggiore

 1. Se il venditore non può, non tempestivamente o non correttamente adempiere ai suoi obblighi derivanti dal contratto a causa di forza maggiore, non è responsabile per i danni subiti dall'acquirente.
 2. Per forza maggiore, le parti intendono in ogni caso qualsiasi circostanza di cui il venditore non poteva tener conto al momento della conclusione del contratto e per la quale la normale esecuzione del contratto non può essere ragionevolmente richiesta dall'acquirente , come malattia, guerra o pericolo di guerra. , guerra civile e sommossa, molestie, sabotaggio, terrorismo, interruzione di corrente, inondazioni, terremoti, incendi, occupazione aziendale, scioperi, serrata dei lavoratori, modifiche delle misure governative, difficoltà di trasporto e altri disordini negli affari del venditore.
 3. Inoltre, per forza maggiore si intende per forza maggiore la circostanza per cui i fornitori da cui dipende il venditore per l'esecuzione del contratto, non adempiono alle obbligazioni contrattuali nei confronti del venditore, a meno che di ciò non sia imputabile al venditore.
 4. Se si verifica una situazione di cui sopra a causa della quale il venditore non è in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'acquirente, tali obblighi saranno sospesi fino a quando il venditore non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi. Se la situazione di cui al periodo precedente è durata 30 giorni di calendario, le parti hanno il diritto di sciogliere il contratto in tutto o in parte per iscritto.
 5. Se la forza maggiore dura più di tre mesi, l'acquirente ha il diritto di sciogliere il contratto con effetto immediato. Lo scioglimento è possibile solo tramite lettera raccomandata.

Articolo 12 - Trasferimento dei diritti

 1. I diritti di una parte ai sensi del presente Contratto non sono trasferibili senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Questa disposizione si applica come clausola con effetto di diritto di proprietà di cui alla Sezione 3:83(2) del Codice Civile olandese.

Articolo 13 - Riserva di proprietà e diritto di ritenzione

 1. La merce presente al venditore e la merce e le parti consegnate rimangono di proprietà del venditore fino a quando l'acquirente non ha pagato l'intero prezzo concordato. Fino ad allora, il venditore può invocare la riserva di proprietà e riprendersi la merce.
 2. Se le somme pattuite da pagare in anticipo non vengono pagate o non vengono pagate in tempo, il venditore ha il diritto di sospendere il lavoro fino al pagamento della parte pattuita. Poi c'è l'insolvenza del creditore. In tal caso, una consegna ritardata non può essere fatta valere nei confronti del venditore.
 3. Il venditore non è autorizzato a impegnare o in altro modo gravare sugli articoli soggetti a riserva di proprietà.
 4. Il venditore si impegna ad assicurare la merce consegnata all'acquirente con riserva di proprietà e a mantenerla assicurata contro incendio, esplosione e danni causati dall'acqua nonché contro il furto e a rendere disponibile la polizza per controllo a prima richiesta.
 5. Se la merce non è stata ancora consegnata, ma il pagamento anticipato o il prezzo concordato non è stato pagato in conformità con l'accordo, il venditore ha il diritto di ritenzione. In tal caso, l'oggetto non verrà consegnato fino a quando l'acquirente non avrà pagato per intero e in conformità con l'accordo.
 6. In caso di liquidazione, insolvenza o sospensione del pagamento dell'acquirente, gli obblighi dell'acquirente sono immediatamente esigibili.

Articolo 14 - Responsabilità 

 1. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti da o in connessione con l'esecuzione di un contratto è sempre limitata all'importo corrisposto nel caso in questione dalla/e assicurazione/i di responsabilità civile stipulata. Tale importo è maggiorato dell'importo della franchigia secondo la relativa polizza.
 2. Non è esclusa la responsabilità del venditore per danni derivanti da dolo o dolo da parte del venditore o dei suoi subordinati direttivi.

Articolo 15 - Obbligo di reclamo

 1. L'acquirente è tenuto a segnalare immediatamente al venditore i reclami sul lavoro svolto. Il reclamo contiene una descrizione del difetto il più dettagliata possibile, in modo che il venditore sia in grado di rispondere adeguatamente.
 2. Se un reclamo è giustificato, il venditore è obbligato a riparare il bene ed eventualmente a sostituirlo.

Articolo 16 - Garanzie

 1. Se le garanzie sono incluse nell'accordo, si applica quanto segue. Il venditore garantisce che l'oggetto venduto è conforme al contratto, che funzionerà senza difetti e che è idoneo all'uso che l'acquirente intende farne. Questa garanzia è valida per un periodo di due anni solari dal ricevimento dell'oggetto venduto da parte dell'acquirente.
 2. La garanzia prevista ha lo scopo di creare un'allocazione del rischio tra venditore e acquirente in modo tale che le conseguenze di una violazione di una garanzia siano sempre completamente a carico e rischio del venditore e che il venditore non accetti mai una violazione di una garanzia. può invocare l'articolo 6:75 del codice civile olandese. Le disposizioni della frase precedente si applicano anche nel caso in cui l'infrazione fosse nota all'acquirente o avrebbe potuto essere conosciuta mediante un'indagine.
 3. La suddetta garanzia non si applica se il difetto è sorto in conseguenza di un uso sconsiderato o improprio o se - senza autorizzazione - l'acquirente o terzi hanno apportato modifiche o hanno tentato di realizzare o hanno utilizzato l'oggetto acquistato per scopi di che non era inteso. è.
 4. Se la garanzia fornita dal venditore si riferisce a un articolo prodotto da terzi, la garanzia è limitata alla garanzia fornita da quel produttore.

Articolo 17 - Proprietà intellettuale

 1. Kamagra Webshop conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi copyright, legge sui brevetti, legge sui marchi, legge su disegno e design, ecc.) su tutti i prodotti, progetti, disegni, scritti, supporti con dati o altre informazioni, citazioni, immagini, schizzi, modelli, modelli, ecc., a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
 2. Il cliente non può copiare, mostrare a terzi e/o mettere a disposizione o utilizzare in altro modo detti diritti di proprietà intellettuale senza la preventiva autorizzazione scritta di Kamagra Webshop.

Articolo 18 - Modifica dei termini e delle condizioni generali

 1. Kamagra Webshop ha il diritto di modificare o integrare questi termini e condizioni.
 2. Modifiche di minore importanza possono essere apportate in qualsiasi momento.
 3. Le principali modifiche sostanziali saranno discusse con il cliente il più possibile in anticipo dal negozio di pillole per l'erezione.
 4. I consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto in caso di modifica sostanziale delle condizioni generali.

Articolo 19 - Legge applicabile e tribunale competente

 1. Su ogni accordo tra le parti si applica esclusivamente la legge olandese.
 2. Il tribunale olandese nel distretto in cui si trova Kamagra Webshop ha giurisdizione esclusiva per conoscere qualsiasi controversia tra le parti, a meno che la legge non prescriva diversamente.
 3. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sulle vendite.
 4. Se in procedimenti legali una o più disposizioni delle presenti condizioni generali sono considerate irragionevolmente onerose, le altre disposizioni rimarranno pienamente in vigore.